Szakkollégiumi díjak, elismerések

Szakkollégiumi díjak, elismerések

Szakkollégiumi díjak, elismerések

Márton Áron Emlékérem

Nagy Benedek szobrászművész tervei alapján, Nagy Károly szobrászművész kivitelezésével készült alkotás, 13 cm átmérőjű, bronzba öntött, cizellált érem díszdobozban. Az érmén Márton Áron arcképe és püspöki jelmondata látható („non recuso laborem”).

Márton Áron Emlékérem két kategóriában adható: az adott tanévben kiemelkedő tanulmányi eredményt nyújtó és jelentős közösségi munkát végző szakkollégista hallgatók számára, valamint a Szakkollégium munkáját névadónk szellemiségéhez méltó módon, önzetlenül támogató személyek számára

A Márton Áron Emlékérmet elismerésünk és köszönetünk jeleként az igazgató javaslatára, a Kuratórium döntése alapján adományozza a Szakkollégium az ünnepélyes tanévzáró alkalmával.

2022–2023

Magyarországon tanuló szakkollégista díjazottak

Kész Réka
A Szakkollégium Márton Áron Emlékérmet adományoz Kész Rékának, a Bölcsészettudományi műhely tagjának. Kész Réka a Debreceni Egyetem Néprajzi Doktori Iskolájának végzős hallgatója, 2018-ban tett sikeres felvételi vizsgát a Szakkollégiumba, ösztöndíjas tagságát azóta csak egy tanévre függesztette fel a Collegium Talentum ösztöndíj elnyerése miatt, de önkéntesként ebben az időszakban is részt vett a műhely munkájában. 2019-ben a 34. OTDK Humántudományi szekciójában Néprajz I. Társadalomnéprajz tagozaton második helyezést ért el Mikrovilágok találkozása: Magyarországon idősápolási munkát vállaló kárpátaljai nők táplálkozáskultúrájának sajátosságai című munkájával. A 18. Vajdasági Magyar TDK (2019. november 22-24, Újvidék) Néprajz és kulturális antropológiai tanulmányok szekciójában első helyezést ért el „Amit csak óhajt, velem meg tudja oldani” című előadása. Rendszeresen publikál magyar és idegen nyelven, változatos tárgyú előadásaival fellép konferenciákon. Csak ebben a tanévben négy tudományos közleménye jelent meg, valamint megjelenés előtt áll a „Ha betérek, tojást kérek”. Viaszos hímesek Salánkon című könyve is a Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszékének gondozásában. Emellett folyóiratot szerkeszt, egyetemi órákat tart, közreműködik néprajzi kiállításokon és könyvbemutatókon, és főszervezője a kárpátaljai iskolások számára rendezett Mikes Kelemen Hagyományőrző Alkotótábornak. Szorgalmát és kedvességét az évek során magunk is számtalanszor megtapasztalhattuk a műhelyrendezvények, szakkollégiumi konferenciák, nyári egyetemek alkalmával. Az Emlékérem szerény köszönet eddigi munkájáért.

Nagy Hilda
A Szakkollégium Márton Áron Emlékérmet adományoz Nagy Hildának, a Bölcsészettudományi műhely tagjának. Nagy Hilda az ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskolájának végzős hallgatója, a kezdetektől fogva a Szakkollégium tagja. 2018. december 12-én a MÁSZ-szakestek történetében először szakkollégista hallgatóként tartott előadást Medikalizált nézőpontok Csáth Géza novellisztikájában címmel. 2019-ben a 34. OTDK Humántudományi szekciójában A 20. század első felének irodalma tagozaton Nevetés, hatalom és erotika a Johannában című dolgozata második helyezést ért el és elnyerte a Literatura folyóirat különdíját. 2022-ben a Kutatók éjszakája rendezvénysorozat keretében Kultúrorvostan / Orvosbölcsészet és a modern magyar irodalom című előadását töltöttük fel youtube-csatornánkra. Csak ebben a tanévben tíz tudományos közleményt jelentetett meg. Emellett kritikus, kerekasztalok moderátora, konferenciák szervezője és előadója, nem túlzás azt állítanunk, hogy a kortárs magyar irodalmi élet, irodalomkritika egyik motorja. Valószínűleg végtelen energiával rendelkezhet, legalábbis más magyarázatot nem tudok arra, hogy mindig mindenhol jelen van. Nem emlékszem olyan esetre, legyen szó bármilyen konferenciáról, rendezvényről, videókészítésről, vagy éppen színházlátogatásról, amikor nem állt azonnal készségesen a rendelkezésünkre. Az Emlékéremmel eddigi munkáját kívánjuk elismerni.

2021–2022

Magyarországon tanuló szakkollégista díjazottak

Nagy Gabriella
Az ELTE Márton Áron Szakkollégiuma emlékérmet adományoz Nagy Gabriellának, a Természettudományi műhely tagjának, a Pécsi Tudományegyetem kárpátaljai születésű doktorandusz hallgatójának. Gabriella alapító tag, az első tanév óta vesz részt a műhely „Geo-kabinetjének”, vagyis a földrajz- és földtudomány képzést folytató szakcsoportjának munkájában, rendkívüli szorgalommal és szakmai igényességgel végzi a munkáját. Valamennyi tanévben a tanulmányi kötelezettségeit messze meghaladó mértékben és színvonalon teljesít, és kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a Szakkollégium rendezvényein mindig saját előadással vagy előadásokkal lépjen fel. Szakmai tevékenységét hosszan méltathatnám a korábbi Nyári Egyetemi és Szakkollégiumi Konferencia-részvételektől kezdve a Kutatók éjszakája szereplésen át különböző PhD-konferencia fellépésekig. Csak ebben a félévben eddig angol és magyar nyelven öt előadás és két tudományos közlemény fűződik a nevéhez, emellett marad ereje arra is, hogy részt vegyen közös kirándulásainkon, kedves, közvetlen személyisége a szakkollégiumi közösség meghatározó alakjává teszi. Az Emlékérem szerény köszönet eddigi munkája elismeréseképpen.

Fehér Viktor
A 2021/2022-es tanévben Márton Áron Emlékérmet adományozunk Fehér Viktornak, a Bölcsészettudományi műhely tagjának, a Pécsi Tudományegyetem Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék doktoranduszának, az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara tanársegédének. Fehér Viktor emellett a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet munkatársa, a Vajdasági Magyar Értéktár Bizottság elnöke, a Híd Kör Egyesület, a Kiss Lajos Néprajzi Társaság és a Magyar Néprajzi Társaság tagja, a vajdasági szellemi élet fontos szereplője. Tudományos közleményeinek puszta felsorolása túlfeszítené kereteinket. Érdeklődése a posztjugoszláv témák kutatásától egészen az etnicitás, identitás, emlékezet témák vizsgálatáig terjed. Az elmúlt öt évben a szabadkai Al-Duna műhely tagjaként folytat új szemléletű néprajzi kutatásokat Székelykeve településen. Személyében már nem is egyetemi hallgatót, hanem kiforrott kutató kollégát díjazunk az emlékéremmel.

Szülőföldön tanuló szakkollégista díjazottak

Opra Fruzsina Kitti és Opra Balázs
Szülőföldön tanuló szakkollégista kategóriában a Márton Áron Emlékérem idén megosztva kerül kiosztásra. Két díjazottunk Opra Fruzsina Kitti és Opra Balázs a Művészeti műhely tagjai, a Brassói Zeneművészeti Egyetem hallgatói. Mindketten kiemelkedő teljesítményt nyújtanak saját szűkebb területükön: Opra Fruzsina Kitti mint énekes, Opra Balázs mint zeneszerző-zongorista rendszeres fellépők az erdélyi hangversenyeken és koncerteken, mindketten oktatói a sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceumnak, eredményeiket, díjaikat hosszan sorolhatnám. Ennél is fontosabb, hogy komoly szerepet vállalnak az erdélyi zenei nevelés és tanítás területén: kamarakoncerteket és nagyobb színpadi előadásokat szerveznek, kis- és nagycsoportos óvodáskorú gyerekek számára tartanak hangszer- és énekoktatást, részt vállalnak hallássérült és sajátos nevelési igényű gyermekek képességfejlesztésében.

Támogató

Zrupkó Gáborné
A Szakkollégium támogatói kategóriában Márton Áron Emlékérmet adományoz Zrupkó Gáborné Erikának, az Eötvös Collegium üzemeltetési menedzserének. A MÁSZ, amint az köztudott, eredeti székhelyének, a Kunigunda úti Márton Áron Kollégiumnak a felújítása miatt immár negyedik éve „albérletben” működik. A szellemiségét és működési rendjét tekintve is testvérkollégiumunk, az Eötvös Collegium kínált számunkra második otthont. Mindez tartós és komoly többletterhet jelent házigazdánknak: a kisebb-nagyobb eseményekkel járó folyamatos terem- és eszközigények kielégítése, a többfordulós felvételi előkészítése, alkalmanként szállás biztosítása, vagy éppen a Kárpát-medencei Nyári Egyetemhez hasonló nagyszabású rendezvények hátterének megszervezése nem sikerülhetett volna az elvi támogatáson messze túlmutató gyakorlati segítségnyújtás nélkül. Mindebben Zrupkó Gáborné vezetésével oroszlánrészt vállaltak az Eötvös Collegium üzemeltetésében dolgozó kollégák. Az emlékéremmel Erika többéves munkájáért mondunk szerény köszönetet.

2020–2021

Szakkollégista díjazottak

Szanyi István
Szanyi István, a Természettudományi műhely tagja, az ELTE fizikus hallgatója az alapítástól fogva tagja a Szakkollégiumnak. Az évek során számos versenyen kitüntette magát: 2018-ban A proton-proton és proton-antiproton előreszórás leírása LHC energiákon című dolgozatával első helyezést ért el a Kárpátaljai TDK-n, 2019-ben a 34. OTDK Elméleti részecske- és kvantumfizika tagozatán A rugalmas proton-proton szórás tanulmányozása LHC energiákon egy kibővített BialasBzdak modell felhasználásával című előadásával különdíjat nyert, 2020-ban a Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencián Fizikatudományi szekcióban Gluonlabdák vizsgálata a Regge elmélet keretein belül első helyezést ért el. Szakmai előmenetele példás: tagja a magyar-svéd kutatócsoportnak, melynek világszenzációt kiváltva elsőként sikerült bizonyítania az Odderon-részecske létezését. Emellett Szanyi István kiemelt gondot fordít arra is, hogy részt vegyen a Szakkollégium saját rendezésű  konferenciáin, nyári egyetemein, publikáljon kiadványainkban. Budapesten élő kollégistaként fontos és népszerű tagja közösségének.

Lőrincz Szabolcs-Botond
Lőrincz Szabolcs-Botond, az Informatika műhely végzős tagja a Babeş-Bolyai Tudományegyetemen hallgatójaként nyert felvételt a Szakkollégiumba, tanulmányait később az ELTE-n folytatta, majd Finnországban, az Aalto Egyetem képzésén fejezte be. Személyében kiemelkedő eredményességgel dolgozó szakkollégistától búcsúzunk: 2019-ben a 34. OTDK Informatikai tudományok szekciójának Számítógépes látás és képelemzés tagozatán Konvolúciós neurális háló alkalmazása relatív forgatások becslésére című dolgozatával különdíjat, az Erdélyi TDK-n pedig Disztorziókorrekció neurális háló alkalmazásával című dolgozatával első helyezést nyert. 2020-ban a Kutatók éjszakája 2020 rendezvénysorozat keretében Automatizálható-e az adattudomány? című előadással népszerűsítette tudományszakját. Idén a 35. OTDK Informatikatudományi Szekciójának Számítógépes látás és képfeldolgozás tagozatán ismét első helyezést ért el munkájával. Emellett hasonló sikerrel vett részt szakmai érdeklődéséhez kötődő versenyeken, idén például a FoodVote – intelligens étterem ajánló rendszer csoportoknakcímű munkájával a Junction 2020 hackathon nevű versenyen, InspirEd – interaktív rajzfilm alapú oktatás című munkájával pedig a futuRE:build Ideathon versenyen.

Támogatók

Dr. Takó Ferenc
Takó Ferenc a Szakkollégium alapítása óta részt vett a szakmai munka minden állomásában: lelkiismeretesen véleményezte a rendkívül nagy számban beérkező pályázatot, felvételiztetett, rendszeresen egyeztetett a hallgatók mentoraival, felügyelte a maratoni hosszúságú műhelytalálkozókat, szakestet és konferenciát szervezett, támogatta a szakkollégisták tanulmányainak publikálását az Eötvös Collegium színháztudományi kiadványsorozatában. Bár a bölcsész műhely az egyik legnagyobb létszámú és a leginkább eltérő kutatási-képzési területen működő hallgatói csoport, Takó Ferenc szelíd bölcsességének köszönhetően mindenkivel sikeresen találta meg a közös hangot, működése a hallgatók és a kollégák őszinte megbecsülését váltotta ki. Az emlékéremmel többéves munkájáért mondunk szerény köszönetet.

 

Dr. Cseszregi Tamás
Cseszregi Tamás, az ELTE oktatási igazgatója nemcsak az egyetem által lebonyolított külhoni felsőoktatási ösztöndíjak és köznevelési pályázatok kapcsán végzett tevékenységével érdemli ki a díjat: munkája a Szakkollégium működtetésének jóformán valamennyi gyakorlati kérdésében meghatározó. Az elektronikus pályázati rendszer kiépítésében, a hallgatók adatainak Neptun-rendszerben történő adminisztrálásában, az ösztöndíjak pontos utalásában mindig számíthatunk azonnali és készséges támogatására, tapasztalatait és tanácsait pedig munkaköri kötelességét messze meghaladó módon készségesen megosztja. Díjazásának legfőbb oka azonban a külhoni magyarság ügye iránti egyértelmű elkötelezettsége, amit a regionális bizottsági ülések, külhoni egyetemi és hallgatói rendezvények során módunkban állt számtalanszor megtapasztalni. Személyében a sokat emlegetett „egységes Kárpát-medencei felsőoktatási tér” kialakításában tevékenykedő nélkülözhetetlen, a nemzetét érdek nélkül szolgáló szakember nyerte el az emlékérmet. 

2019–2020

Szakkollégista díjazottak

Terhes Emil (Orvos-, Egészség és Sportttudományi műhely, SzTE általános orvos)
Terhes Emil a bélrendszer mitokondriumait vizsgáló kutatásaival rendszeres előadója konferenciáinknak. 2019. május 12–14. között a Magyar Sebész Társaság Kísérletes Sebészeti Szekció XXVII. kongresszusán a 35 év alatti kutatók számára megrendezett versenyszekció „legjobb poszter” díját nyerte. 2019. november 14-én a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi, Fogorvostudományi, Gyógyszerésztudományi és Egészségtudományi és Szociális Képzési Karának közös rendezésű TDK-versenyén Biokémia, Mikrobiológia 1. szekcióban II. helyezést ért el (Nászai Annával közösen) Az extramitokondriális kalcium mozgás vizsgálata című munkájával. Demonstrátorként egyetemén rendszeresen tart mikrosebészeti gyakorlatokat angol és magyar nyelven, több idegen nyelvű publikáció társszerzője. Tudományos tevékenysége mellett a közösségi életből is kiveszi a részét: az Orvostudományi műhely titkára, társszervezője és állandó résztvevője a prágai Ady Endre Diákkör március 15-i megemlékezéseinek, részt vesz kirándulásainkon, meghatározó alakja a szegedi Márton Áron Kollégiumnak.

Csíki Ottó (Gazdaságtudományi műhely, Babeş-Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar, vállalati pénzügyi menedzsment)
Csíki Ottó elképesztő eredményességgel vesz részt különböző diákköri versenyeken. Szakkollégiumi tagsága során 2018-ban a 21. Reál- és Humántudományi Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencián két tagozaton is I. helyezést ért el: a Menedzsment szekciót Az elektromos autók gyártásának és elterjedésének kihívásai a következő évtizedben című előadásával, a Pénzügy szekciót pedig Vevőérték-számítási módszer alkalmazása a hűségesítési döntések megalapozására című előadásával nyerte meg. Ugyanezekkel a dolgozatokkal 2019-ben a 34. OTDK Közgazdaságtudományi szekciójának Ágazati gazdaságtan III. / Kortárs gazdasági és ipari kihívások tagozatán, valamint a Pénzügy III. / Értékelésmódszertani tagozatán egyaránt II. helyezést ért el. A 22. Reál- és Humántudományi Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia (2019. május 23–26. Kolozsvár) A környezeti és társadalmi fenntarthatóság megvalósításának és eredményességének vizsgálata a globális autóiparban című munkájával I. helyezést ért el. A 23. ETDK Közgazdaság- és gazdálkodástudomány II.: Menedzsment ülésszakán II. helyezést ért el Az Ipar 4.0 technológiák hatása a termelővállalatok humán erőforrására című dolgozatával. Az erdélyi tudományos közösség ismert szereplője, a Mikó Imre Szakkollégium és a Gazdasági Tanácsadó Klub tagja, Erdélyi Innovációs Műhely egyesület mentora.

Támogató

Dr. Csörnyei Zoltán
Csörnyei tanár úr évtizedeken át tanította a külhoni, elsősorban az erdélyi magyar informatikus hallgatók egymást váltó nemzedékeit, ha kölcsönözhetjük az ismert fordulatot, sokan „az ő köpönyegéből bújtak elő”. Megalakulásunkkor is magától értetődő természetességgel tett eleget a magától értetődő felkérésnek, és vállalta az Informatika műhely elindítását, lebonyolította felvételi vizsgát, majd szemináriumokat tartott a szakkollégistáknak, figyelemmel kísérte és támogatta előmenetelüket. Nyugalomba vonulása miatt ugyan leköszönt műhelyvezetői tisztségéről, de mind a mai napig részt vesz valamennyi szakmai találkozónkon, konferenciánkon, továbbra is jó tanácsokkal látja el a hallgatókat. Mi, a Szakkollégium munkatársai, akik közelről látjuk tevékenységét, mindnyájan pontosan tudjuk, hogy Csörnyei tanár úr szívében mindig megkülönböztetett helyet foglaltak el a külhoni magyarok, a külhoni magyar egyetemi hallgatók. Esetében az Emlékérem nyugodt szívvel tekinthető egész szakmai működése elismerésének, egyféle szerény életműdíjnak is.

2018–2019

szakkollégista díjazottak

Nagy Zsuzsánna (Természettudományi műhely, SzTE biológia)
Nagy Zsuzsánna kiemelkedő szakmai tevékenységet végez. Az elmúlt tanévben tíz konferenciaelőadást tartott magyar és idegen nyelven, sikeresen megvédte szakdolgozatát, angol nyelvből B2 komplex nyelvvizsgát tett, Egy újfajta fehérje jelölési, immundetektálási és tisztítási rendszer kidolgozása című dolgozatával a kari TDK versenyen első, az országos OTDK-n második helyezést ért el, SZTE Tehetségpont Kiválósági lista Ezüst Fokozatú tagja, a SZTE ALMA MATER Mentorprogram résztvevője. Emellett Magyarok a nagyvilágban: Herskó Ferenc élete és munkássága címmel tudománynépszerűsítő előadásokat tartott Erdélyben, valamint közreműködött gimnáziumi pályaorientációs programokban is. Ezt a tevékenységet kívánjuk összességében elismerni és megköszönni.

Gyenge Ervin (Természettudományi műhely, Babeş-Bolyai Tudományegyetem orvosi biológia szak)
Gyenge Ervin magyar és nemzetközi konferenciák visszatérő résztvevője, Rezisztens mikrobák című előadásával elnyerte a BBTE Interdiszciplináris Tehetségfórumának tudománykommunikációs közönségdíját, A szájüregi laphámrákra és leukoplákiára jellemző nyálfehérjeprofil vizsgálata tömegspektrometriás módszerekkel című előadásával az OTDK-n harmadik helyezést ért el. Emellett alapítója és szellemi vezetője az Erdélyi Innovációs Műhely nevű non-profit szervezetnek, amelynek keretében elindította a Fiatalokért Erdélyben című tehetségondozó programot középiskolás diákoknak. Ezt a tevékenységet kívánjuk összességében elismerni és megköszönni.

Támogatók

A külhoni magyar hallgatókért az elmúlt 20 évben végzett, intézményünk sikeres működését jelentős mértékben elősegítő munkát kívánja megköszönni és elismerni a Szakkollégium a kollégiumvezetőknek. A díjazottak: Demeter József, a debreceni Márton Áron Kollégium igazgatója, Fejes István, a Márton Áron Kollégium budapesti, korábban debreceni vezetője, Kanyári József, a szegedi Márton Áron Kollégium igazgatója, valamint Vázsonyi Ottó, a pécsi Márton Áron Kollégium igazgatója.

2017–2018

szakkollégista díjazottak

Reéb Zsófia (Természettudományi műhely, ELTE biológia szak)
Reéb Zsófia tanulmányi kötelezettségeinek teljesítése mellett kiemelkedő munkát végzett közösségszervezés, tudományos ismeretterjesztés és tehetséggondozás területén. Saját kezdeményezéséből előadást szervezett Hogyan él az egyetemista? címmel a szabadkai gimnazisták közössége számára. Saját kezdeményezéséből előadást szervezett Döntésanalízis címmel az V. Kárpát-medencei Szakkollégiumi Konferencia résztvevői számára. Rendszeresen látogatta MÁSZ-szakestjeinket, egész évben részt vett a C1-es angol nyelvi felkészítő óráinkon. Állandó résztvevője a vajdasági magyar szervezetek rendezvényeinek, könyvbemutatóinak, segítette a Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri konferencia sikeres megvalósítását. Ezt a tevékenységet kívánjuk összességében elismerni és megköszönni.

Bíró Árpád Levente (Művészeti műhely, Partiumi Keresztény Egyetem többnyelvűség és multikulturalitás szak)
Bíró Árpád Levente a nagyváradi Szigligeti Színház kommunikációs felelőseként aktív szerepet vállal a partiumi magyar nyelvű színházi élet működtetésében. Az Oberon Kulturális Egyesület munkatársaként versszimpóziumokat, irodalmi kerekasztalokat szervez. Szerzőként, társszerzőként, szerkesztőként 7 publikációt jelentetett meg és 6 konferencia-előadást tartott tanév során. Az Egy színház kiutat keres című dolgozatával a XXI. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia dramaturgia szekciójában első helyezést ért el. Kiemelkedő tanulmányi eredményeit és közössége érdekében végzett munkáját elismerjük és köszönjük.

támogatók

Mezey Barna
Mezey Barna neve elválaszthatatlanul összefonódott a külhoni magyarok felsőoktatásának, az anyanyelven művelt tudománynak az ügyével. Rektori hivatali ideje alatt mindvégig szorgalmazta és erősítette a határon túli magyarsággal ápolt intézményi kapcsolatainkat, jelentőségének megfelelő helyre emelte a Kárpát-medencei Nyári Egyetem rendezvénysorozatát, ha kell plenáris előadóként, műhelyvezetőként, vagy éppen óraadó tanárként szolgálja közös ügyünket. Jelen díjjal az ELTE Márton Áron Szakkollégium megalapításában tanúsított meghatározó érdemeit kívánjuk elismerni és hálásan megköszönni.

Fedinec Csilla
Fedinec Csilla az első pillanattól fogva készségesen és elkötelezetten segítette a Szakkollégium munkáját. A kárpátaljai témákat kutató hallgatóinkat lelkiismeretesen vezette, gondosan óvta őket a tévedésektől és szakmai zsákutcáktól, ugyanakkor indokolt esetben rangos publikációs lehetőségeket teremtett számukra. Emellett nem volt olyan kérésem, legyen szó akár szakmai, akár intézménypolitikai ügyről, rendezvényről vagy egyéb szerepvállalásról, amit ne teljesített volna azonnal, vállalt feladatát messze meghaladó elkötelezettséggel és kedvességgel. Szakmai érdemei mellett éppen ezt a magatartást kívánjuk elismerni és hálásan megköszönni.

Benked László
Benked László megkerülhetetlen „szürke eminenciásként” jóformán két évtizede foglalkozik a külhoniak felsőoktatási ügyeivel. Nemcsak a különböző jogszabályokat és pályázati kiírásokat ismeri kiválóan, hanem a külhoni felsőoktatás valamennyi kérdésében „igazi két lábon járó lexikon”. Tapasztalata és önzetlen támogatása nagy segítségünkre volt és van mind a mai napig, ezt kívánjuk elismerni és hálásan megköszönni.